ТHERMAGE

ПостапкатаThermageкористипатентиранарадиофреквентна (RF) технологија. Клинички е докажанодекагизатегнува и нежнојакревакожатазадагиизедначибрчките и дагиобновиконтуритеналицето. Заразликаоддругитепроцедури, постапкатабеззасечување е брза и лесна и небарапрекиннанормалнитеактивности. Заразликаодласерите, постапкатаможедасеизведувакајпациентисоситевидовинакожа. УредотThermage е исчистен и сертифициранодстранана ФДА (Управатазахрана и лекови) занеинвазивентретманнабрчки и залифтинг на лицето.

Какофункционира?

УредотThermageкористисофистицирануредзатретманнареченThermaTip. Овојуред обезбедуваконтролирана и однапредодреденаколичинана RF енергија. Сосекојдопирнакожата,

ThermaTipуредотрамномернозагреваволуменнаколагенвоподлабокитеслоевина кожата и неговотоосновноткиво, истовременопомагајќидасезаштитинадворешниотслојнакожатасоладење. Овадлабокоуниформираногрејно дејствопредизвикувадлабокитеструктуривовашатакожаведнаш дасезатегнат. Сотекотнавремето, нов и ремоделиранколагенсепроизведувазапонатамошнозатегнувањенакожата, шторезултирасопоздрава, помекакожа и повеќемладешкиизглед.

Колкудолгоќетраатефектитеод процедуратаThermage?

Процедурата Thermageможедапредизвиказатегнувањенаколагенскатаструктураведнаш,

содополнителнозатегнувањесотекотнавремето. Непублициранитеизвештаиодискусникозметичкидокторипокажуваатдекарезултатитеможедатраат 24 месециилиподолго, врзоснованапроцесотнастареењенапациентот. Некоиизвештаидуритврдатдекатраедо 5 години.
ДалипроцедуратаThermage е безбедна?

Процедурата Thermageимаодличенбезбедносенрекорд. Сонад 70.000 досегашни проценетитретманнапациентиниз целиотсвет, пријавенатаинциденцанаминималнинесаканиефекти е помалаод 1%.

Најчестопријавенитенесаканидејствасекласифицираникакооток, црвенило, испакнатини и плускавцинаилиоколутретиранатаобласт. Овиенесаканиефектиможедасерешатзанеколкуденаилинедели. Кајпомалкуод 0,2% одпациентитевреметоназакрпнување можедатраеи подолгоодова.

Колкудолгопослетретманотможамдасевратамнамоитенормалниактивности?

Повеќетопациент и севраќаат вонивнитередовниактивностиведнашпопостапката.Некоипациентидоживуваатблагоцрвенило (какоизгоренициодсонце), нообичнобрзоисчезнуваат.

Какоизгледапроцедурата?

Сосекојдопирнауредот, ќедоживеетекратко, длабокочувствонатоплинабидејќиенергијатаседоставувадовашатакожа и основнототкиво. Овадлабокочувствонагреење е вашаиндикација дека вашиот колагендостигнува ефективни температури за затегнување. ThermaTipуредотселадипред, завреме и позагревањетозадајазаштитикожата и дагонаправитретманотпоудобен. Предтретманотможедасепримениестетска кремазаподобрувањенавашатаудобност.
Когаќегивидамрезултатите?
Неодамнаобјавенитестудиипокажаадекамерливитезастегнувачки подобрувањасепојавуваатпостепеновотекна 2 до 6 месеципоеднасеансанатретман. Сепак, многупациентипријавилеи побрз резултат.

Колкусесиина третманмитребаат?

Заразликаодмногуласерскипроцедурикоибараатчетириилиповеќесесии,

едентерапевтскитретманрезултиралсорезултатикајповеќетопациенти.

Колкутраесесијата?

ПостапкатаThermageможедатраеодтриесетдодеведесетминути, возависностодголеминатанаповршинатаза третирање. Можедасебарадополнителновремезаподготовканакожатапредтретманот.

Дали е толкуефикасно колку илифтингот на лицето?

ПроцедуратаThermage е неинвазивенрадио-брановидентретманналифтингвосамоеднасесијабезболка и непријатност. Thermage е единственатапроцедуракојаобезбедувапострогакожаналицето и го ре-контуриралицетонанеинвазивенначин. Тhermage е безбеденметод, обезбедувајќиповеќемладешкиизразнапозатегнатакожасонезначителнинесаканиефекти. Тоа е третманзапрвизбор, особеноприподмладувањеналице,

запациентикоисеплашатдабидатоперираниилиимаатконтраиндикациизадасеоперираатпорадиодредениздравственипроблеми. Тhermageнеможедасеприфатикако толку ефикасна процедура колку и хирушкиот лифтинг на лицето,особенокајпациентисоисклучителноиспуштенакожа, дебелакожа и личностисоисклучителноиспуштенибрадиилиобрази, постапкатаThermageнемадабидемногууспешна. Инакуможедасеизвршивторасесијапо 6 месецизаовиепациенти.

Trackback from your site.

Leave a comment

АДРЕСА

Head Office

Abdi İpekçi Cad. No: 61/6 Reasürans Han 2
Teşvikiye, Nişantaşı 34367 - İstanbul, TÜRKİYE

Branch Office

Branch Office

ул. Влае бр. 87
Skopje – Macedonia

ТЕЛЕФОН/ E-MAIL

P (TR) :
+90 212 248 08 08

Mobile :
+90 532 452 57 24

WhatsApp:
+389 70 307 529

Viber:
+389 70 307 529

E-Mail :


T (MK) :
02/3133-313

T (MK) :
075402-000

E-Posta :